Det pædagogiske arbejde i skolens AKT-team

 

Betegnelsen AKT står for ”Adfærd, Kontakt og Trivsel” og handler i bred forstand om de sociale processer, der foregår, når mennesker er sammen og om relationer mennesker imellem. Der arbejdes både forebyggende og indgribende.

Titlen ”AKT-lærer” opstod som stillingsbetegnelse i slutningen af 1990’erne og dækker over en fagperson, der fungerer som særlig ressourceperson på skolen inden for elevernes trivsel. I dag findes også andre betegnelser for en fagperson, der udfører AKT-arbejde f.eks. trivselspædagog, ressourcepædagog, trivselsvejleder eller andet – men fokus ligger på samme sted: At fremme og understøtte elevernes trivsel både individuelt og på gruppeniveau.

I nogle kommuner sidder AKT-personalet som en ekstern enhed, og den enkelte skole kan så søge om støtte til enkelte børn eller grupper af børn. I dette tilfælde vil barnet/børnene, der søges om hjælp til således opleve, at det er ”fremmede voksne”, der skal yde hjælpen, og ”fremmede voksne” de skal vise tillid og opbygge en relation til. På Petersmindeskolen ser vi en stor værdi i, at det er fire af skolens faste personale, der udgør AKT-teamet, og dermed to pædagoger og to lærere som børnene kender fra dagligdagen, har hilst på på gangen og oplever som en del af skolens fælles virke.

 

 

På Petersmindeskolen anskuer vi AKT således:

 

Adfærd handler ikke om, at et barn eller en klasse er problemet, men at pågældende barn eller klasse er i problemer. Vi tager således afsæt i det narrative perspektiv.

Kontakt med et barn eller en gruppe af børn, der ikke trives, er ikke alene AKT-medarbejderens ansvar, men et fælles ansvar, som betyder, at alle med en relation til barnet har et medansvar for, at der kan skabes forandring. Her tages særligt afsæt i den systemiske tænkning.

Trivsel forstår vi ved, at de relationer og sammenhænge, det enkelte barn indgår i, er menings- og betydningsfulde. På dette område tages igen afsæt i den systemiske referenceramme, men også i Antonovsky’s ”Sense of Coherence” teori omkring, at livet for den enkelte skal opleves som havende sammenhængskraft og mening.

Uanset hvilken trivselsproblematik der er tale om, så er der altid tale om et gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og hjem med det fælles mål at fremme og understøtte det pågældende barns trivsel. De mål, der arbejdes ud fra, er mål der skal være tydelige og målbare. Disse mål opstilles som udgangspunkt altid i samarbejde med det barn, det handler om, og for hvem målene skal være meningsfulde. Det siger sig selv, at de yngste skolebørn naturligvis deltager i at definere og evaluere på mål på anden vis end børn fra mellemtrinnet eller udskolingen. Det er typisk 15

 

AKT-medarbejderen, der er tovholder på ”trivselsindsatsen”, men selve ansvaret for at der bakkes op om målene, og at der skabes mulighed for forandring, er et fælles anliggende, som både skolens øvrige personale samt forældre forventes at engagere sig i.

Hvordan gør vi i praksis?

AKT-arbejdet foregår på flere arenaer:

  • I timer, frikvarterer og i SFO, hvor der kan ydes støtte til såvel enkeltbørn som grupper af børn i trivselsvanskeligheder.
  • Via samtaler med enkelte elever eller grupper af elever.
  • Arbejde med og i klasser for eksempelvis at fremme et positivt psykisk arbejdsmiljø og en konstruktiv klassekultur.
  • Trivselsgrupper, hvor grupper af børn kan møde og spejle sig i andre børn, der har samme grundvilkår eller kender til samme problematik som dem selv.

 

  • Samvær med andre børn i anderledes rammer – eksempelvis via fisketure, hvor der via skabelsen af et fælles tredje, opstår rammer for nogle snakke, der ikke ville opstå i den sædvanlige skoleramme.
  • Værkstedsarbejde – f.eks. i sløjd.
  • Tæt samarbejde med forældre netop fordi vi arbejder systemisk og ikke betragter barnets liv som opdelt i skole og hjemme, men som et hele hvori de enkelte dele har indvirkning på de andre.
  • Eksternt samarbejde med PPR, forvaltningen og øvrige samarbejdspartnere.
  • AKT teamet mødes ca. en gang om måneden til fælles sparring på aktuelle sager.
  • AKT teamet modtager supervision af ekstern supervisor.