Det pædagogiske arbejde i skolens AKT-team  -Maj 18

Betegnelsen AKT står for ”Adfærd, Kontakt og Trivsel” og handler i bred forstand om de sociale processer der foregår, når mennesker er sammen, og om relationer mennesker imellem.  Der arbejdes både forebyggende og indgribende.

På Petersmindeskolen består AKT teamet af lærere og pædagoger med særlige forudsætninger for at varetage AKT arbejdet.

Formål med AKT indsats

Formålet med  en AKT indsats er altid at styrke barnets muligheder for læring- og udvikling

På Petersmindeskolen består AKT teamet af lærere og pædagoger med særlige forudsætninger for at varetage AKT arbejdet.

Menneskesynet som fundament for AKT arbejdet

Mennesker formes dels af de rammer og relationer, de færdes i.

Mennesker har mulighed for at udvikle sig, hvis forholdene lægges til rette for det.

Mennesket er motiveret, engageret og villig til at tage ansvar.

Menneskets behov og færdigheder er i konstant forandring.

 

På Petersmindeskolen anskuer vi AKT således:

Adfærd handler ikke om, at et barn eller en klasse er problemet, men at pågældende barn eller klasse er i problemer.

Kontakt med et barn eller en gruppe af børn, der ikke trives,  er et fælles ansvar, som alle med en relation til barnet har et medansvar for.

Trivsel forstår vi ved, at de relationer og sammenhænge, det enkelte barn indgår i, er menings- og betydningsfulde for barnet.

Hvordan får et barn eller en gruppe af børn hjælp fra AKT teamet?

AKT medarbejderen kommer ind i barnets liv, når der er brug for en målrettet indsats i en kortere eller længere periode i barnets liv .

Det er nærmeste leder på barnets årgang, der vurderer, at der er brug for en ekstra indsats. Behovet kan f.eks. blive synligt efter åben dør, eller  konsultative møder, hvor skolen psykolog har vejledt og når årgangens faste personale ikke har mulighed for at komme videre i det pædagogiske arbejde.

Det er ledelsen af AKT teamet,  der afgør i hvilket omfang, der kan frigøres ressourcer til nye opgaver.

I samarbejde med AKT teamet vurderer lederen af AKT hvilken medarbejder, der skal varetage en aktuel opgave.


 

Hvordan forløber en AKT indsats?

  1. Når en AKT medarbejder kobles på et barn eller  en klasse, vil vedkommende som udgangspunkt starte op med en observerende periode  og en periode, hvor han/ hun etablerer en god relation til barnet.

  2. Når der foreligger et tilstrækkeligt grundlag, udarbejder AKT  medarbejderen en handleplan ud fra smtte modellen med en evaluerings dato.

  3. AKT medarbejderen vurderer hvilken indsats, der skal afprøves og hvem der afprøver

  4. AKT medarbejderen vurderer, hvem det er afgørende at involvere i indsatsen. Det vil dog typisk være nærmeste lærer, pædagog og forældrene.

  5. AKT medarbejderen vil typisk nå frem til, at en speciel pædagogik/ tilgang til barnet er hensigtsmæssig for at hjælpe barnet videre i forskellige tempi.

  6. AKT medarbejderen vurderer, hvorvidt det er nødvendigt,  at lederen af AKT inddrages for at sikre implementeringen af nye tilgange omkring barnet.

  7. AKT medarbejderen og lederen af AKT gennemgår alle aktive børn en gang i kvartalet.

Der skal løbende nedtrappes og afsluttes indsatser, for at nye indsatser kan træde i kraft.

  1. Når indsatser afsluttes gøres det tydeligt i evalueringen. Der indkaldes til et afsluttende møde med forældre og nærmeste voksne på skolen. Desuden afholdes et internt afsluttende møde, hvor nærmeste leder og lederen af AKT deltager. Her aftales, hvorvidt der skal arbejdes videre i klassen, laves en indstilling til TCBU, familieafdelingen kontaktes mv.

 

Tydelige mål for indsatsen

Uanset hvilken trivsels problematik, der er tale om, så er der altid tale om et gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og hjem med det fælles mål at fremme og understøtte det pågældende barns trivsel. De mål, der arbejdes ud fra, er mål der skal være tydelige og målbare. Disse mål opstilles altid i samarbejde med det barn, det handler om, og for hvem målene skal være meningsfulde. Det siger sig selv, at de yngste skolebørn naturligvis deltager i at definere og evaluere på mål på anden vis end børn fra mellemtrinnet eller udskolingen. Det er typisk AKT-pædagogen/læreren, der er tovholder på ”trivsels indsatsen” og forældrekontakten om denne indsats.

Men selve ansvaret for at der bakkes op om målene og at der skabes mulighed for forandring, er et fælles anliggende, som både skolens øvrige personale samt forældre forventes at engagere sig i.

________________________________________________________________________________


 

Hvor og hvordan kan en AKT indsats se ud?

En Akt indsats kan finde sted  I

Timer, frikvarterer og i SFO, hvor der kan ydes støtte til såvel enkelte børn som grupper af børn i trivselsvanskeligheder.

Via samtaler med enkelte elever eller grupper af elever

Arbejde med og i klasser for eksempelvis at fremme et positivt, psykisk arbejdsmiljø og en konstruktiv klassekultur

Trivselsgrupper, hvor grupper af børn kan møde og spejle sig i andre børn, der har samme grundvilkår eller kender til samme problematik som dem selv.

Tæt samarbejde med forældre, netop fordi vi arbejder systemisk og ikke betragter barnets liv som opdelt i skole og hjemme, men som et hele, hvori de enkelte dele har indvirkning på de andre.

Organisering af teamets arbejde

Som AKT medarbejder, er man en del af et team med eget teamrum

Lederen af AKT teamet er nærmeste leder.

Der afholdes månedlige teammøder og kvartalsmøder med gennemgang af aktuelle AKt forløb og vurdering af mulige nye AKt forløb.

Da børn i AKT vanskeligheder ofte kan udfordre vores fagpersonlige grænser, deltager AKT personalet i fagpersonlig supervision med ekstern psykolog ca hver 6. uge.

Teamets medlemmer kan få konsulttiv bistand via skolens psykolog, socailfaglige medarbejder.

Teamets medlemmer kan løbende rådfører sig  med lederen af AKT.

 

AKT teamet maj  18